Τα οφέλη για τους οργανισμούς

  • Δημιουργία εταιρικής πιστοποιημένης ταυτότητας στον τομέα του Supply Chain με διεθνή αναγνώριση
  • Βελτίωση επικοινωνίας: γνώση και χρήση κοινών ορισμών και επαγγελματικής ορολογίας εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των κοινών προτύπων
  • Τυποποίηση λειτουργιών logistics / supply chain ανεξάρτητα από την τοποθεσία και το απασχολούμενο προσωπικό
  • Εσωτερική ευελιξία των πιστοποιημένων logisticians, ανεξαρτησία από τόπο εργασίας, κινητικότητα στελεχών
  • Ενδυνάμωση και ενεργοποίηση προσωπικού για αυξημένη απόδοση, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενίσχυση των ευκαιριών δικτύωσης και δυνατοτήτων συνεργειών με συνεργάτες εντός και εκτός Ελλάδας
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα διάχυσης τεχνογνωσίας και ενίσχυσης της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων με χρήση νέων πρακτικών στον τομέα των Logistics (sustainability)