Τι προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση

  • Πρότυπο ικανοτήτων: Η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση αξιολογεί τις ικανότητες των στελεχών, καθιστώντας το πιστοποιητικό έναν βασικό παράγοντα για την αξιολόγηση, την κατάρτιση και την πρόσληψη.
  • Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας: Τα Πρότυπα του ELA αντιστοιχίζονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εναρμόνιση της δια βίου μάθησης μεταξύ των κρατών. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα κοινό Ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς για τα εθνικά συστήματα / πλαίσια επαγγελματικών προσόντων.  Στην πράξη λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που καθιστά ισοδύναμα τα επαγγελματικά προσόντα. Χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, οι εργαζόμενοι επιτυγχάνουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους σε πλήθος χωρών.
  • Τακτική αναθεώρηση προτύπων σε συμφωνία με τις ανάγκες της αγοράς: Μέσα από ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών logisticians τα πρότυπα ελέγχονται και ανανεώνονται με βάση τις ανάγκες της αγοράς.