Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση LogisticsELA Certification

Το πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης Logistics που προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics [ELA], είναι βασισμένο στα πρότυπα ικανοτήτων ELAQF, και στοχεύει στη διαμόρφωση διακρατικά εναρμονισμένων προσόντων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η πιστοποίηση ELA στοχεύει αποκλειστικά στην αξιολόγηση της επαγγελματικής επάρκειας των υποψηφίων.

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ικανοτήτων στα Logistics έχουν αναπτυχθεί και συμφωνηθεί με τη βιομηχανία και αντανακλούν τις προσδοκίες απόδοσης των logisticians στο χώρο εργασίας.  Τα πρότυπα είναι βασισμένα στο αποτέλεσμα και αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης.  Η αξιολόγηση είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή μέθοδο επιλέξουν οι υποψήφιοι προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των προτύπων.

Το ILME, ως ενεργό μέλος και εκπρόσωπος στην Ελλάδα του ELA, αποτελεί το Ελληνικό Κέντρο Πιστοποίησης, το οποίο αξιολογεί ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα καθορισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ικανοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ELA και την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics μπορείτε να βρείτε εδώ.