Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής για την πιστοποίηση EMLog εδώ: doc   pdf

Γενικά

Η Πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics, ELA, αναγνωρίζει την επάρκεια του Logistician σε τρία διαφορετικά επίπεδα management, μέσω των Πιστοποιητικών EJLog, ESLog και EMLog.  Με το τρίτο και ανώτερο από τα πιστοποιητικά, ο ELA προσφέρει στα ανώτερα στελέχη που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, την δυνατότητα πιστοποίησης σε επίπεδο Στρατηγικής διαχείρισης, παρέχοντας την Πιστοποίηση European Master Logistician ή Πιστοποίηση EMLog.

Η Πιστοποίηση EMLog βασίζεται στα πρότυπα ELAQF του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Logistics τα οποία αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).  Αποτελεί την ναυαρχίδα του συστήματος Πιστοποίησης ELA και απαιτεί υψηλού επιπέδου αξιολόγηση προσόντων και επάρκειας του υποψηφίου.

Για την Πιστοποίηση EMLog, η αξιολόγηση επικεντρώνεται στο σύνολο των προσόντων – γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων – και στην επάρκεια του υποψηφίου να διοικήσει έργα Supply Chain στρατηγικής σημασίας για οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό.  Συνεπώς η αξιολόγηση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προφίλ του υποψηφίου είναι πρωταρχικής σημασίας.

Αναφορικά με το προφίλ του υποψηφίου, είναι απαραίτητο εκτός από τα τυπικά προσόντα – πτυχίο σχετικού αντικειμένου/μεταπτυχιακό τίτλο – να πληροί και τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

 1. Πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management) σε ανώτερες υπεύθυνες διοικητικές θέσεις
 2. Τεκμηριωμένη ανάληψη ευθύνης διοίκησης έργου εφοδιαστικής στρατηγικής σημασίας, θέτοντας τους στόχους και επιτυγχάνοντάς τους μέσω διοίκησης ανθρώπων – είναι σημαντικό να υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα από την υλοποίηση
 3. Γνώση και εμπειρία σε όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής, αλλά και γνώσεις σε τομείς απαραίτητους για την διοίκηση ενός έργου, όπως λογιστικής, κοστολογικού ελέγχου, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, κ.λπ.

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με την υποβολή διατριβής ως γραπτή αναφορά, η οποία αξιολογείται ως έγγραφο και στη συνέχεια υποστηρίζεται με προφορική εξέταση του υποψηφίου.  Η διατριβή αφορά ερευνητική εργασία για την επίλυση ενός πραγματικού πρακτικού προβλήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας στρατηγικής σημασίας για έναν οργανισμό.

Διαδικασία αξιολόγησης

Φάση Α:

Υποβολή αίτησης (έντυπο ”EMLog_Application”) από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο προς το ILME για την πιστοποίηση EMLog επισυνάπτοντας:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό και βεβαιώσεις (πτυχία, μεταπτυχιακό τίτλο, βεβαίωση προϋπηρεσίας) που αποδεικνύουν τόσο τα τυπικά προσόντα όσο και την επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποψηφιότητα:
  1. Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 10 χρόνια σε ανώτερες διοικητικές θέσεις με minimum 7 χρόνια στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και συμμετοχή σε έργο ή έργα εφοδιαστικής αλυσίδας στρατηγικού ενδιαφέροντος αναλαμβάνοντας διοικητικό ρόλο.
  2. Εκπαίδευση: Πτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό με ένα από τα ακόλουθα:
   1. Πιστοποίηση επιπέδου ESLog (ELAQF level 6) και υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τις δυο θεματικές ενότητες (modules) που δεν περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πιστοποιητικό ESLog (10 ώρες ανά module) προσκομίζοντας ανάλογη βεβαίωση του εκπαιδευτικού φορέα.
   2. Μεταπτυχιακό τίτλο ενδεικτικά σχετικό με Management, Supply Chain/ Operations / Services / MBA
   3. Προχωρημένα σεμινάρια εξειδίκευσης με αξιολόγηση (Masterclasses) τα οποία βασίζονται στα πρότυπα ELAQF level7 και καλύπτουν όλα τα modules.
 1. Περίληψη του έργου Supply Chain στο οποίο θα βασιστεί η διατριβή για την αξιολόγηση EMLog [300-500 λέξεις]. Η περίληψη απαιτείται να περιλαμβάνει:
  1. τον στόχο και την σημασία του έργου,
  2. την μεθοδολογία και τα κρίσιμα σημεία υλοποίησης
  3. τα αποτελέσματα / συμπεράσματα /προτάσεις του.

Η Φάση Α ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση του επαγγελματικού προφίλ του υποψηφίου και του έργου με βάση την περίληψη.  Πιθανά αποτελέσματα:

 1. Αρχική αποδοχή υποψηφιότητας βάσει αίτησης, βιογραφικού σημειώματος και περίληψης έργου
 2. Απόρριψη λόγω απόκλισης από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Σημείο Α1

Φάση Β:

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της Φάσης Α, ορίζεται συνέντευξη μεταξύ της επιτροπής αξιολόγησης και του υποψηφίου με στόχους:

 1. Γνωριμία με τον υποψήφιο
 2. Συζήτηση σχετικά με το έργο, με βάση την περίληψη που έχει υποβληθεί
 3. Τελική αποδοχή της υποψηφιότητας
 4. Καθορισμό χρόνου προετοιμασίας διατριβής και παρουσίασης του έργου
 5. Προγραμματισμό παρουσίασης του έργου

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης δίνονται οδηγίες τόσο για την δομή του γραπτού κειμένου της διατριβής όσο και για την παρουσίαση κατά την προφορική εξέταση.

Φάση Γ

Ολοκλήρωση της γραπτής διατριβής από τον υποψήφιο και προετοιμασία της σχετικής προφορικής παρουσίασης στον χρόνο που συμφωνήθηκε με την επιτροπή αξιολόγησης.  Στην γραπτή διατριβή αναπτύσσονται ο στόχος του έργου, η σημασία/καινοτομία/πρωτοτυπία του, η μεθοδολογία υλοποίησης και διοίκησης του έργου, η ανάλυση των βασικών ενεργειών / διαδικασιών / πόρων που απαιτήθηκαν για το έργο, τα αποτελέσματα/συμπεράσματα του έργου σε όρους οικονομικούς και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και μελλοντικές σχετικές ενέργειες που σχετίζονται με τη περαιτέρω βελτίωση των σχετικών με το έργο επιδόσεων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

Φάση Δ

Υποβολή γραπτής διατριβής στην επιτροπή αξιολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης Γραπτής Παρουσίασης Διατριβής

Καινοτομία-Πρωτοτυπία        : 10%

Δομή-Τεκμηρίωση-Ανάλυση :60%

Σαφήνεια –Έκφραση           : 10%

Παρουσίαση-Γενική Εικόνα  : 20%

Φάση Ε

Υποστήριξη της διατριβής με προφορική παρουσίαση του έργου στην επιτροπή αξιολόγησης (μέγιστος χρόνος 20 λεπτά) και συνέντευξη / ερωτήσεις επί του έργου.  Συνολική διάρκεια έως μία [1] ώρα.

Κριτήρια Αξιολόγησης Παρουσίασης

Δομή παρουσίασης:            20%

Περιεχόμενο         :               40%

Παρουσίαση-Γενική Εικόνα :   20%

Ροή – Σαφήνεια λόγου :     20%

Φάση ΣΤ

Τελική αξιολόγηση ως εξής:

60% γραπτή αναφορά

40% παρουσίαση

Η αξιολόγηση θεωρείται επιτυχής εφόσον συγκεντρωθεί συνολικός βαθμός 60%, με κατώτερη βαθμολογία [είτε για την γραπτή αναφορά είτε για την παρουσίαση] 50%.

Εξέταστρα

Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις EMLog είναι €800 [τελική τιμή με ΦΠΑ].

Στη φάση Α προκαταβάλονται €300, και στη φάση Γ (πριν από την υποβολή της γραπτής διατριβής) καταβάλλονται τα υπόλοιπα €500.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος δικαιούται άλλη μια προσπάθεια στο ίδιο έργο, με κόστος €400.  Η δεύτερη προσπάθεια ξεκινά από την Φάση Γ [ανασκόπηση γραπτής παρουσίασης], μέχρι και την φάση ΣΤ.

Επιτροπή αξιολόγησης

3μελής επιτροπή η οποία αποτελείται από:

1 μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας [Καθηγητή Πανεπιστημίου]

1 υψηλόβαθμο στέλεχος επιχείρησης / οργανισμού

1 μέλος ΔΣ του ILME

Τα μέλη της επιτροπής δεν έχουν καμία σχέση με τον υποψήφιο είτε με την επιχείρηση / οργανισμό στον οποίο εργάζεται ο υποψήφιος.

Διευκρινιστικά θέματα

 1. Για την πιστοποίηση EMLog, απαιτείται διατριβή η οποία αφορά ερευνητική εργασία για την επίλυση ενός πραγματικού πρακτικού προβλήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας στρατηγικής σημασίας για έναν οργανισμό – επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό -και η οποία ολοκληρώνεται με συγκεκριμένες προτάσεις προς την διοίκηση για δράσεις βελτίωσης. Το έργο στο οποίο βασίζεται η διατριβή θα πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί, ώστε ο υποψήφιος να είναι σε θέση να παρουσιάσει ουσιαστικά συμπεράσματα τα οποία πρέκυψαν κατά την διάρκεια ή ως αποτέλεσμα του έργου.
 2. Η αξιολόγηση βασίζεται στα πρότυπα ELAQFκαι για το επίπεδο EMLogή (EQF LV7). Σύμφωνα με τα πρότυπα, όλες οι θεματικές ενότητες [modules] είναι υποχρεωτικές στο επίπεδο EMLog.  Συνεπώς η ανάπτυξη του θέματος απαιτείται να έχει ολιστική προσέγγιση, τόσο ως προς την επίδραση στην  λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και ως προς την συνολική λειτουργία της επιχείρησης.
 3. Τόσο η γραπτή όσο και η προφορική παρουσίαση της διατριβής μπορούν να γίνουν είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.